Souhlas se zpracováním osobních údajů - cookies

Souhlas se zpracováním cookies

V souladu se nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“), jakož i s příslušnou národní legislativou ČR, užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním svých OÚ správcem, tedy

společností SHOP OPTIC s.r.o., IČO: 248 03 618, se sídlem Májová 1667, 463 11 Liberec, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29965 (dále jen „Správce“),

v rozsahu souborů cookies pro účely prodeje zboží („Účel“). OÚ jsou kategorie popisné, popř. identifikační. V souvislosti s uděleným souhlasem se zpracováním OÚ Vás správce poučuje následujícím způsobem:

Správce Vás poučuje, že OÚ jsou zpracovávány výlučně pro uvedený Účel, a to na základě Vašeho souhlasu. Dále pak souhlasíte s tím, aby OÚ byly poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, přičemž Správce Vás informuje, že máte právo požadovat informaci, kterým zpracovatelům byly Vaše OÚ poskytnuty v rámci jejich dalšího zpracování a další informace s tím související.

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ, které jste mu poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti na adresu sídla Správce, že můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k profilování OÚ. Správce Vám sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány.

Správce Vám sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce Vás výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se Vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se Vás týkají, pro marketingové účely. Správce Vás upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Nastavení

Menu

Vytvořte účet zdarma pro uložení oblíbených položek.

Přihlásit se